ചുരുണ്ട മുടി നിരന്തരം നിവർത്താൻ വീട്ടിൽതയ്യാറാക്കും കാരറ്റിൻ മുടിസിൽക്കിസോഫ്റ്റ്

ചുരുണ്ട മുടി നിരന്തരം നിവർത്താൻ വീട്ടിൽതയ്യാറാക്കാവുന്ന അടിപൊളി കെരാറ്റിൻ. പതുവേ എല്ലാവരും ചുരുളൻ മുടി അസ്തമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചുരുളൻ മുടി മറ്റുള്ള സിനിമ നടി നടൻമാർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഒരുപാടധികം പണം ചിലവാക്കി അവർ ചെയ്യുന്നത് അനുകരിച്ച സ്ട്രൈറ് ചെയ്യുന്നത് നാം കടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ചുരുളൻ മുടി മാറി മുടി നേരെ ആവാൻ പാർലറിൽ പോയി കാശു ചിലവാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആണ്. അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈസിയായി.

മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കടയിലും മറ്റും പോയി മുടി സ്ട്രൈറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ പലതരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകളും തേച്ചു മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടി സ്ട്രൈറ് ആകുന്നതിനോടൊപ്പം സിൽക്കിയും സ്മൂതും ആവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഇത്തരം സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ നിനങ്ങളുടെ ചുരുളൻ മുടി മാറി മുടി നല്ലപോലെ സ്ട്രൈറ് ആയി നിൽക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.