ഷാംപൂവിൽ ഇത് കലർത്തു കഷണ്ടി നെറ്റി കയറൽ എല്ലാത്തിനും ഇതിലുണ്ട് പരിഹാരം

നെറ്റി കയറുന്നതിനു ഷാമ്പൂവിന്റെ കൂടെ ഇതുമാത്രം ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ തലയിലെ മുടികൾ വലിയ രീതിയിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീട് അവിടെ മുടി മുളച്ചു വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് കഷണ്ടി. ഇങ്ങനെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു ആ കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു വീണ്ടും മുടി വരാതെ അവിടെ കഷണ്ടി രൂപപ്പെടാനും ഇടയാവുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ കഷണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ആ ചൊല്ല് ഇങ്ങനെയാണ് ” അസൂയക്കും കഷണ്ടിക്കും മരുന്നില്ല” എന്ന്. പൊതുവെ ഇത് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതായാൽ പോലും കഷണ്ടിക്ക് ഇന്നേവരെ ഒരു മറന്നോ മന്ത്രമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഇങ്ങനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ പോലും പല ആളുകൾക്കും മുടി കൊഴിഞ്ഞു കഷണ്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ഏറെ ആണ്. പൊതുവെ കഷണ്ടികൾ സംഭവിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മുടി പലകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിലൂടെയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വയം മുടി കൊഴിഞ്ഞുപോയ സ്ഥലത്തു മുടി പിന്നീട് കിളിർത്തുവരാത്തതു മൂലം സംഭവിക്കുന്ന കഷണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു അടിപൊളി പരിഹാരം ഹെയർ ട്രാൻസ്‌പ്ലാന്റഷന് ഇല്ലാതെ തന്നെ നാച്ചുറലായി ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചുകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി വിദ്യ കൊണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.