കണ്ണാടി കണ്ടാൽ സിംഹം ചെയ്തത് കണ്ടോ…..!

കണ്ണാടി കണ്ട സിംഹം ചെയ്തത് കണ്ടോ…! കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടേറെ വന്യ ജീവികൾ ഉൾക്കൊളുന്നതും അതിനേക്കാൾ ഏറെ ജൈവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതും മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള നഗര പ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാം വളരെ അതികം മനോഹാരിത നിറഞ്ഞതും ആയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാടുകളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ജീവ ജാലങ്ങളെ കാണുവാനും അതിലുപരി ആസ്വദിക്കുമാവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കാടുകാണാൻ പോകുന്ന പലരും കാട് നശിപ്പിക്കുകയും അവിടെ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീക്ഷണി ആയി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കടിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

കാട് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് പോയ കുറച്ചാളുകൾ വന്യ മൃഗങ്ങൾ സ്ഥിരം കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രതി ബിംബം കാണുന്നതരത്തിൽ ഉള്ള വലിയ വലിയ കണ്ണാടികൾ വച്ച് അവരെ ഭീക്ഷണിയെലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ..! ഈ വലിയ അവരുടെ തന്നെ പ്രതിബിംബം തന്നെ കണ്ട അവർതന്നെ ഭയപ്പെടുകയും പിന്നീട് അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇത് ചെയ്ത ആളുകൾ വച്ച ഹിഡൻ ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.