തൊട്ടാവാടി നിസാരകാരനല്ല…..!

പൈൽസ് മുതൽ കാൻസർ വരെ ഇനി തൊട്ടാവാടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നല്ലേ. അതിനുള്ള എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മിക്ക്യ ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പറയാൻ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്. ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ മലധ്വരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാ കുരു ആണെന്ന ആണ്.

 

എന്നാൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ കുറവായി രൂപപെടുന്നതല്ല. മലം പോകാതെവരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്രെഷർ കൊടുക്കുന്നതുമൂലം മലധ്വരത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചുകൂടി മലധ്വസത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ആയി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു. ഇത് വന്നവർക്ക് മനസിലാവും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നേണ്ടന്നു. മല വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുക്ക് പൂർണമായി ഒരു സ്ഥലത്തു ഉറപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്നതിന് വരെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയായി വെറും ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കഠിനമായ മൂലക്കുരുവും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതും നമ്മുടെ പറമ്പിലും തൊടിയിലും ഉള്ള തൊട്ടാവാടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. മാത്രമല്ല ക്യാന്സറിനും ഇതിലൂടെ പ്രധിവിധി കണ്ടെത്താം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ