ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ റെയിൽവേ പാലങ്ങൾ

ഒരുപാട് അതികം ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും അപകടം പിടിച്ച ട്രെയിൻ പാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ ഭയം മൂലം നമ്മുടെ പകുതി ജീവൻ പോയി കിട്ടും. അത്രയ്ക്കും കണ്ടാൽ പേടി തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പാളം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾക്ക് എത്രകണ്ടാലും വളരെയധികം കൗതുകം തോന്നിപ്പോവുന്നു തരത്തിൽ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ആണ് വിമാനവും ട്രെയിനുമൊക്കെ. എന്നാൽ ഇവ വളരെയധികം അപകടകരവുമായ ഒന്നാണ്. ട്രെയിൻ പാലത്തിൽ ഉണ്ടായ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമകരമായ അപകടങ്ങളുടെ വാർത്തകളും നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

ട്രെയിനുകളും റെയിൽവേ പാലങ്ങളും ഒരുപാട് ഉള്ള രാജ്യം ആണ്നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്രെയിൻ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതും കാണാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെയിൽ പാതകൾ ഉണ്ട്. അത് ഇന്ടിയിലെ തന്നെ വലുതും ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു പാത ആണ് കടലിന്റെ മുകളിലൂടെ ഉള്ള പാമ്പൻ പാളം. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം പേടിതോന്നും എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ എല്ലാം വളരെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭീകര ട്രെയിൻ പാലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.