മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ…!

മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ…! ഈ ലോകത്തു നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു വരുന്ന ഒട്ടു മിക്ക്യ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിലും അപ്പുറം ആയ ഒരുപാട് കണ്ടു പിടുത്തങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവുള്ള മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയ കുറെ യന്ത്ര മനുഷ്യരെയും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ളവയും ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടു പിടുത്തങ്ങൾ തന്നെ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പൊയിൽ തന്നെ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിപോകുന്നു അല്ലെ..

അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും സ്വാധീനിച്ച ഒരു കണ്ടു പിടുത്തം ആയിരുന്നു മെഷീനുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം. ഇത്തരത്തിൽ മെഷീനുകളുടെ കണ്ടു പിടുത്തം ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ ആണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിൽ നിന്നും പിറവി കൊണ്ടവ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിരത്തുകളിലും ആകാശത്തും ചലത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്ന വിമാനം, കപ്പൽ പോലുള്ള ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ തന്നെ ആണ് പുതിയ രീതിയിൽ ഉള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും ഇനിയും മനുഷ്യൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *