നായയുടെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും പിന്തുടരുന്ന കാക്ക….!

നായയുടെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും പിന്തുടരുന്ന കാക്ക….! നായകൾ പൊതുവെ മറ്റൊരു മനുഷ്യർ ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ജീവികളും ആയി കൂട്ട് കൂടാറില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. പൊതുവെ ഒട്ടു മിക്ക്യ ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ ആകും. കാരണം അവരുടെ വർഗത്തെ മാത്രം അടുപ്പിക്കും എന്ന് ശബ്ധം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം സാമ്മ്യം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കു കൂടുന്നത്.

പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഏറ്റു മുട്ടലുകൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ അധികം ചിരി വന്നേക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ. ഒരു കാക്ക ഒരു നായ പോകുന്ന വഴികളിൽ എല്ലാം പോയി ആ നായയെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച. കാക്കയെ തിരിച്ചു ആക്രമിക്കാൻ നായ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും കാക്ക പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാക്ക വീണ്ടും വന്നു നായയെ ആക്രമിക്കും. അതുപോലെ കുറെ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *