വളം കടി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ….!

വളം കടി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ….! കാലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ പ്രിത്യേകിച് മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയും അത് പിന്നീട് ഈ അവസ്ഥായിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തോട് കൂടി മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും കാലുകളിൽ വിരലുകളുടെ ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരാം ഫങ്കസ് പോലുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഈ വളം കടി. നമ്മൾ പൊതുവെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിനെന്ന പോലെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതെ നമ്മുടെ കയ്യും കാലുമെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനും അതിന്റ ഭംഗി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായും ഒരുപാടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശനമാണ് കാലിലെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വളം കടി. ഇത് പൊതുവെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കെട്ടിനിന്നോ, ഇറുകിയ തീരെ എയർ കടക്കാത്ത കാലിന്റെ വിരലുകൾക്ക് ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിരലുകൾ ചീഞ്ഞു വളം കടി ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇത് ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള സൈബോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകളും വാങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാകും മിക്യവാറും. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി, കല്ലുപ്പ്, വാസലിന് എന്നിവചേർത്ത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു നാട്ടു മരുന്ന് നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *