എ ടി എം കാർഡുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്…!

മുമ്പത്തെ കാലത്തേ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാടധികം മാറ്റമാണ് ഇന്നത്തെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അതികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്റെര്നെറ് ബാങ്കിങ്ങും എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടിലെ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും.

 

എ ടി എം കാർഡിന്റെ വരവോടുകൂടി ബാങ്കിൽ വാരി നിന്നും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ചെക്ക് ലീഫ് ഒന്നും ഫിൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും പണം വിൻവലിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ആ എ ടി എം കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് തന്നെ ഓഗസ്റ് മാസം ഒന്നുമുതൽ പനിവരാണ് പോകുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Today’s banking system has changed a lot from bank transactions in the past. One of the most useful for those with bank accounts was internet banking and the facility to withdraw money from their account using an ATM card.

With the advent of the ATM card, the bank was able to withdraw money twenty-four hours a day without any more complicated cheque leaf being filled. But those ATM card holders themselves have been getting fever since August 1. You can see in detail through this video what it is. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.