ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്കിലേക്ക് പാമ്പ് ചാടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് (വീഡിയോ)

നമ്മൾ പലതവണ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നടന്നു പോവുമ്പോഴുമൊക്കെ വഴിയിൽ വച്ച് ഒരുപാട് ജന്തുക്കളെ കാണാൻ ഇടയവരുണ്ട്. പ്രീതേകിച് മഴ പെയ്തു തോർന്നാൽ പലതാരറാത്തിലുള്ള താവളകളെയും പാമ്പുകളെയും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ജീവികളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

പാമ്പുകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ പലതരത്തിലുള്ള ആളനക്കമോ ആള്താമസമോ ഇല്ലാത്ത പറമ്പ് പൂട്ടിയില്ല വീട് എന്നിവപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവ റോഡിലൂടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്രോസ്സ് ചെയ്തു പോകുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിനിടെ വളരെ വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പ് ക്രോസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Many times, when we travel or walk, we see a lot of animals on the way. Preethekich rains and see snakes and camps in many stars. The animals lying on the road have to be very careful.

Snakes are usually seen in places like houses where we don’t lock a plot of land without a variety of people or people. But we have seen occasions when they cross another place on the road. So you can see the footage of a very poisonous snake crossing the vehicles. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.