കാഴ്ചയില്ലാത്ത മൂർഖനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…!

കാഴ്ചയില്ലാത്ത മൂർഖനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…! സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ഒക്കെ പിടി കൂടുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പുകൾക്ക് വളരെ അധികം കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞൻ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ആണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ആയി വീടുകളിലും കടകളിലും ഒക്കെ അടക്കി കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒക്കെ കയറി ഇരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും

അടക്കി കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന സാധങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കണ്ടത് ഒരു ഉഗ്ര വിഷമുള്ള ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ആണ്. എന്നാൽ അതിനെ പിടി കൂടുവാൻ ആയി വീട്ടുകാർക്ക് പേടി ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ പാമ്പു പിടുത്തക്കാരൻ വിളിച്ചു വരുത്തി. അയാൾ വന്നു കൊണ്ട് ആ മൂർഖനെ പിടികൂടുന്ന സമയത് ആയിരുന്നു ആ കുഞ്ഞൻ മൂർഖൻ പാമ്പിന് കാഴ്ച്ച ശക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത്. പിന്നീട് അതിനെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടി കൂടി കൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *