അമിതവേഗതയിൽ ബസ് ഒരു തിരുവ് തിരഞ്ഞതിന്റെ തുടർന്ന് നിയത്രണം വിട്ടപ്പോൾ…!

അമിതവേഗതയിൽ ബസ് ഒരു തിരുവ് തിരഞ്ഞതിന്റെ തുടർന്ന് നിയത്രണം വിട്ടപ്പോൾ…! ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും അമിത വേഗതയിലും എല്ലാം തിരിവ് തിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. പല തരത്തിൽ ഉള്ള ബസ് അപകടങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും. കണ്ടു നിന്ന ആളുകളെ എല്ലാം ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ബസ് തിരുവ് തിരിക്കുന്നതിനിടെ നിയത്രണം വിട്ടു ഉണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

വളരെ അതികം അശ്രദ്ധമായിട്ടാണ് ഈ ഇടെ ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്. റോഡിലൂടെ പോകുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കും ജീവനുകള്ക്കും ഒന്നും എന്തു സംഭവവിച്ചാലും വേണ്ടില്ല. എന്നമട്ടിൽ ആണ് പല ബസ് ഡ്രൈവേഴ്‌സും ബസ് ഓടിക്കുന്നത്. അത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങാതെ ഏത് ബ്ലോക്കിന്‌ ഇടയിൽ ആയാൽ പോലും കൃത്യ സമയത്തു എത്തി ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ബസ്സപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.