കറ കളഞ്ഞു ശ്വാസകോശം ക്ലീൻ ആക്കം ഈസിയായി

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുകവലിക്കാരുടെ എണ്ണം ദിനപ്രധി കൂടിവരുകയാണ്. ലോകത്തിൽ വലിച്ചുതീർക്കുന്ന സിഗററ്റുകളുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ അത് കൊടികൾക്ക് അപ്പുറമാകും. അത്രയ്ക്കും ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പടെ പ്രായമായവരും പുകവലി എന്ന ഈ സംഭവത്തോട് അടിമയാണ് എന്നുതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് കൂടുതലും ശ്വാസസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾകൊണ്ട് മരണപെടുന്നവരയിടിക്കും കൂടുതൽ.

പുകവലിക്കാരിൽ അവർ പുകവലിതുടങ്ങി എന്ന് നിർത്തുന്നു അന്നുതൊട്ടുള്ള കണക്കെടുത്താൽ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ കരകളായാണ് ഏകദേശം ആറുവർഷത്തെ അധികം വേണം എന്നാണ് കണക്കു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പുകവലി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വര്ഷങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കറ നിമിഷങ്ങൾകൊണ്ട് കളഞ്ഞു ശ്വാസകോശം ശുദ്ധമാക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നവിധം ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Nowadays, the number of smokers is increasing daily. If you take the number of cigars that smoke in the world, it’s beyond the flags. The older people, including so young people, are addicted to this incident of smoking. So today, most of the people who die of respiratory diseases are more likely to die.

Smokers stop smoking, and since then, they have been counting on their lungs to be around six years more. That’s why smoking is a matter of concern to your body. But if you want to clean your lungs by relieving the stain stuck in your lungs for years, you just need to do these things as you can in this video. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.