പൂച്ചകുട്ടികളെ കടിക്കാൻശ്രമിച്ച മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…!

പൂച്ചകുട്ടികളെ കടിക്കാൻശ്രമിച്ച മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…! പമ്പുകളിൽ വിഷത്തിന്റെ കാര്യം വച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ അധികം മുൻപന്തിയിൽ നില്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു പാമ്പാണ് മൂർഖൻ. ഇവയുടെ വിഷം വളരെ വേഗം നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു തലച്ചോറിന്റ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒക്കെ ആണ് മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഏറെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ മിക്കിവരും ഭയക്കുന്നത്. ആളനക്കമില്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുവെ കണ്ടു വരാറുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രിത്യേക ഇനം മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 

അങ്ങനെ ഉള്ള മൂർഖൻപാമ്പുകൾ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല കടിക്കുക മറിച്ചു അതിന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ജീവിയേയും കടിച്ചു കൊല്ലാനും കഴിവുള്ള ഒരു പാമ്പ് തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് വീട്ടിൽ ഉള്ള രണ്ടു പൂച്ചകളെ കടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ ആ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *