അടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു മുറി തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച….!

അടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു മുറി തുറന്നപ്പോൾ വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ആണ് കണ്ടത്. ഒരു റൂം നിറച്ചും ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കിടക്കുന്നത്. അതിന്റ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു റൂം തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഇത്രയും പാമ്പുകളെ ഒരുമിച്ചു അയാൾ മൃഗ സാലയിലോ സ്നേക്ക് പാർക്കിലോ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് കൂടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും വളരെ അധികം വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. പാമ്പുകളെ പേടിയില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു പാമ്പു അറിയാതെ അകപെട്ടുപോയാൽ അതിനെ പിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പല പരാക്രമവും കാണിച്ചവരാകും മിക്യ ആളുകളും.

പാമ്പിനെ എല്ലാവരിലും പേടി ജനിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിഷം തന്നെ ആണ്. അത് രക്തത്തിലൂടെ കലർന്ന് തലച്ചോറിലെത്തിയാൽ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടും പറമ്പൊ മറ്റോ ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിൽ ഒക്കെ സാധാരണ പാമ്പുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം മൊന്തപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം അടഞ്ഞു കിടന്ന വീടിന്റെ മുറി തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.