മൂർഖനും കീരിയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്.(വീഡിയോ)

നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടുവരുന്ന ആജന്മ ശത്രുക്കളാണ് കീരിയും പാമ്പും. ഇത് മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും ഈ വിശേഷണം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ഒരു കാരണവും കൂടാതെ തല്ലുകൂടുന്ന രണ്ടു പേരെ പൊതുവെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അവർ ഇപ്പോഴും കീരിയും പാമ്പും പോലെ ആണെന്നാണ്. അത്രയ്ക്കും വലിയ എതിരാളികളാണ് കീരിയും പാമ്പും.

നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കീരിയുടെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ് എന്നാണ്. എന്നാൽ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാവുന്നത് ഇത്രയും വിഷമുള്ള ഒരു കടി കടിച്ചാൽ ആന വരെ ചരിഞ്ഞു പോവാൻ ശേഷിയുള്ള മൂർഖനെ പോലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പിനെ എങ്ങിനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞൻ കീരി നേരിടുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പലർക്കും തിടുക്കമായികാണും. അങ്ങനെയുള്ള അവതമ്മിലുള്ള ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The snake and the snake are the enemies we have heard since childhood. We’ve heard this being said in human skin. Two men who fight regularly without a reason are generally called like snakes and snakes. The snake and the snake are such a big rival.

We have learned that the snake is the food of the snake. But many people wonder how a baby snake like a cobra, who can slide up to the elephant if he bites such a poisonous bite, is facing a small snake. You can see the scene from this video. Watch this video for that.