എലിപ്പെട്ടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മൂർഖനെ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ…!

എലിപ്പെട്ടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മൂർഖനെ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ…! ഒരു പലചരക്കു കടയിൽ ഏലി ശല്യം കാരണം ആ കടയുടെ മുതലാളി കടയിൽ രാത്രി ഒരു എലിപ്പെട്ടി വച്ച് പോയതായിരുന്നു. പിന്നീട് രാവിലെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. അതും ഒരു ഉഗ്ര വിഷമുള്ള മൂർഖൻ ആ കൂട്ടിൽ പെട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ആ കടക്കാരന്റെ സംശയം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് എലിയെ പിടിക്കാൻ ആയി വന്ന മൂർഖൻ ആയിരിക്കും പെട്ട് പോയത് എന്ന് തന്നെ ആണ്. ആ മൂർഖൻ എലിയെ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ പിടി കൂടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.

പിന്നീട് അത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മൂർഖനെ എലിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വിടണം എന്ന ചിന്തയിൽ ആയി പോയി അയാൾ. അതിനു വേണ്ടി അയാൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അയാളെ മൂർഖൻ വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. പിന്നീട് ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ആ പാമ്പിനെ എലിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാം. അതിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ പെട്ട പാട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *