5 കാലുകൾ ഉള്ള പശു കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ (വീഡിയോ)

നിരവധി തവണ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ ചില മൃഗങ്ങളെ. ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉള്ള ചില മൃഗങ്ങൾ, വലിപ്പം കൂടിയ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങിനെ നിരവധി.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പശു കുട്ടി. സാധാരണ പശുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 5 കാലുകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പശു കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത, ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ജീവികൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

Some different animals are something we’ve seen on social media many times. Some animals with a lot of talent, animals of size, so many. But here’s one of the most different cow children in the world. Unlike normal cows, this cow has 5 legs, and there are many creatures on our earth that are so different. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *