ഭാഗ്യംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി രാകാശപെട്ടത്….!

ഭാഗ്യംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി രാകാശപെട്ടത്….! മൃഗശാലയിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു മുതലകുളത്തിലെ കാഴ്ച കാണാൻ വന്നതായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി. ആ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ രണ്ടു ചെറിയ കുട്ടികളും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയും ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോയത്. പിന്നീട് താഴെ നിന്ന് കുട്ടി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കളിപ്പാട്ടം വച്ച് കൊണ്ട് കളി തുടങ്ങി. ആ കുട്ടി താഴെ ഇറങ്ങിയതോ ഒന്നും മത പിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

അവരുടെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പാമ്പുകളെ പിടിച്ചു പരിചയ പെടുത്തുന്ന ഒരു ഷോ യിലേക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു. അവർ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മുതല കുളത്തിന്റെ അരികിൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി താഴെ വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് മുതല മെല്ലെ കുട്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് വരൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ കെയർ ലെസ്സ് ആയി കുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ പിന്നെ അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ആണ് ചെന്നെത്തിക്കുക. പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *