ഏറ്റവും വലിയ മുതലയെ പിടികൂടിയപ്പോൾ (വീഡിയോ)

ഒരിക്കൽ എങ്കിലും മുതലയെ കാണാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല. മൊബൈൽ സ്‌ക്രീനിലോ, ടെലിവിഷനിലോ ആയി മുതലയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷെ നേരിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇത്ര കാലം കണ്ടിരുന്ന മുതലയുടെ ശരാശരി വലിപ്പം എത്രയായിരുന്നു ? പലർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിൽ പലർക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പം ഉള്ള മുതലായാണ് ഇത്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത്തരത്തിൽ വിചിത്രത്തകൾ നിറഞ്ഞ നിരവധി ജീവികൾ ഉണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു ..

At least once there will be no one who does not see the crocodile. You must have seen the crocodile on a mobile screen or on television. I’ve probably seen it in person. But what was the average size of the crocodile that many of us had seen for so long? It’s something many people know. But here it’s the largest we’ve ever seen. There are many creatures in many parts of the world that are filled with strange things like this. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *