കിണറിൽ വന്നുപെട്ട മുതലയെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ….!

കിണറിൽ വന്നുപെട്ട മുതലയെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ….! മഴക്കാലത്തു വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് വീടിലെ കിണറിൽ ഒരു മുതല വന്നു പെടുകയും അതിന്റെ സാനിധ്യം കിണറിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ സമയത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നീണ്ട കൂർത്ത മുഖവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലിയ നീണ്ട പല്ലുകളും വലിയ വായയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഇവയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള മൃഗങ്ങളെയും ഭക്ഷണമാകാം ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കാട്ടുപോത്ത് പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ. വെള്ളത്തിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് ഇരകളെ പിടിക്കുന്നതിൽ വളരെ അധികം മിടുക്കരാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുതലകൾ.

 

ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള മൃഗ ശാലകളിലും മുതലകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുതലയെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നദി കളിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ജീവിയാണ് മുതല എങ്കിലും, നമ്മൾ മലയാളികളിൽ മുതലയെ കാണാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക മൃഗ ശാലകളിലും മുതലകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പുഴകളിലും മറ്റും കാറ്റിൽ നിന്നും മറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒഴുകിവന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കിണറിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ മുതലായെപുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ…!