ഒരു ജീവിയോടും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്….!

ഒരു ജീവിയോടും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്….! ഒരു നായക്കുട്ടിയെ ചങ്ങല പൂട്ടിൽ തളച്ചു ഒരു ക്രൂരനായ വ്യക്തി അതിനെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും. പിന്നീട് അതിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ അത് കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞു അതിനെ രക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. പൊതുവെ തെരുവിൽ കഴിയുന്ന നായകളെ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാരോ പരിഗണിക്കാരോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മുന്നിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി യാചിച്ചു നിന്നാൽ പോലും ആട്ടി വിടാനാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ നായയോട് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കാര്യം പ്രശംസിക്കാതെ വയ്യ.അത്രയ്ക്കും  വലിയ ഒരു പുണ്ണ്യ പ്രവർത്തി തന്നെ ആണ് അത് എന്നു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.

നമ്മളിൽ ഒരുപാട്  പേർക്കും മൃഗങ്ങളെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഏത് മൃഗം ആയാലും വളരെ അതികം ഇഷ്ടത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടത്തോടെ നോക്കി നില്കുന്നവരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.  അത്തരത്തിൽ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൃഗം ആണ് നായകൾ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെരുവിൽ വളരുന്ന നായകളെ അവഗണിക്കാരാണ് പതിവ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു നായക്കുട്ടിയെ ചാങ്ങപൂട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തെരുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കണ്ടു കണ്ണുനിറഞ്ഞുപോയി. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.