ദിവസവും ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ പൂർണ്ണമായും കുറക്കാൻ സഹായിക്കും

ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ആരോഗ്യത്തിനും വെളളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെളളം കുടിക്കേണ്ടതിന് ചില രീതിയും സമയവും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?. നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്തതും എന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായതുമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആയുർവേദ വിദഗ്‌ധ ഡോ.ദിക്ഷ ഭാവ്സർ പറയുന്നത്.ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ആരോഗ്യത്തിനും വെളളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെളളം കുടിക്കേണ്ടതിന് ചില രീതിയും സമയവും ഉണ്ട് .

 

 

നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്തതും എന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായതുമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആയുർവേദ വിദഗ്‌ധ ഡോ.ദിക്ഷ ഭാവ്സർ പറയുന്നത്.ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ആരോഗ്യത്തിനും വെളളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെളളം കുടിക്കേണ്ടതിന് ചില രീതിയും സമയവും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്തതും എന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായതുമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

https://youtu.be/_qN8GrSwbeE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *