ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒഴിച്ചു കറി, പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം വീട്ടിൽ ഇതുതന്നെ ഉണ്ടാക്കൂ…!

ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒഴിച്ചു കറി, പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം വീട്ടിൽ ഇതുതന്നെ ഉണ്ടാക്കൂ…! മീൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം മലയാളികളുടെ തീൻ മേശയിൽ ഇന്ന് ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഭവം ആയി മാറിയിരിക്കുക ആണ് മീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ഡിഷുകളും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉണക്ക ചെമീൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒഴിച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരു തവണ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇത് സ്ഥിരമാക്കും.

അത്രയ്ക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് തന്നെ ആണ് ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒഴിച്ച് കറി. വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അധികം മുന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മീൻ ആണ് ചെമ്മീൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ചു ദിവസം മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ പച്ച ചെമ്മീൻ പലരും കറി വയ്ക്കാറുള്ളു. എന്നാൽ ഇതാ എന്നും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഒഴിച്ച് കറി റെഡിയാക്കാം. വീഡിയോ കാണു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *