ഒരു വീട്ടിൽനിന്നും പിടികൂടിയ ഇരട്ടത്തതലയുള്ള പാമ്പ്..!(വീഡിയോ)

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടഞ്ഞു കിടന്നുന്ന വീട്ടിലോ ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലോ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളും സഹവാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പുകൾ. ഇവയ്ക്ക് പതുങ്ങിയിരിക്കാൻ ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത ഏതുസ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുത്ത അവിടെ പ്രജനനം നടത്തുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതുപോലുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാമ്പിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സാധാരണ നമ്മയുടെ വീടിന്റെ മൂലയിലോ മറ്റോ ഉള്ള പൊത്തിലും തട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ കൂടയിലോ ചട്ടിയിലോ മറ്റോ പാമ്പുകൾ മുട്ടയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇടയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ മുട്ടയിട്ടു ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇവ വളരെയധികം അപകടകാരി അവരാണ് പതിവ്. അങ്ങനെയെല്ലാം പലവിധത്തിലുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപരിചയമുള്ള സാധാരണ ശരീരഘടനയോടുകൂടിയ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അപൂർവമായി രണ്ടുതലയുള്ള ഒരു പാമ്പിനെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

We have seen a variety of creatures coexist in our land in closed homes or uninhabited areas. One of them is snakes. They breed there, chosen by any place where they do not have the wheretos to crouch. So when you go to places like that, you need to pay close attention to the snake.

In the corner of our normal house or something, snakes can be seen sitting on their eggs in a cage, pan or otherwise in the attic. Moreover, they are generally very dangerous when they lay eggs like this. In many ways, we have found snakes with the normal anatomy we have seen. But you can rarely see this video capturing a two-headed snake from home.

Leave a Reply

Your email address will not be published.