ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റിൽ കയറിയ ആൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റിൽ കയറിയ ആൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…! പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് കറന്റ് വളരെ അധികം സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ വൈത്യുതി പ്രവാഹം മൂലം നമുക്ക് ഷോക്ക് നിൽക്കണോ മറ്റോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ അധികം കൂടുതൽ ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആയി പൊതുവെ നിരത്തുകളിൽ ഓരോ പോസ്റ്റുകളിലും പതിനൊന്ന് കിലോ വാട്ട് ന്റെ കമ്പികൾ ആയിരിക്കും സ്ഥാപിച്ചിട്ട്ണ്ടാവുക. അതിന്റെ അരികിലൂടെ ഒരു കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കമ്പോ പോയാൽ തന്നെ ആ കമ്പു പിടിച്ച ആൾക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാൻ ഉള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ്.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉള്ള സോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഷോക്ക് ഏറ്റാൽ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വലിയ കിലോ വാട്ടോടു കൂടിയ ലൈനുകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലലോ. അതിൽ നിന്നും ഷോക്ക് ഏറ്റാൽ തന്നെ ശരീരം മൊത്തം കത്തി കരിഞ്ഞു പോകും. അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇലക്ട്രിക്ക് ലൈനിൽ കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഷോക്ക് ഏറ്റപ്പോൾ ഉള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കണാം.