ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ ആന ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ..!(വീഡിയോ)

കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള മൃഗമാണ് ആന. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികളേക്കാൾ എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നത് ആനയെത്തന്നെയാണ്. കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹമാണെങ്കിൽ പോലും ശക്തിയുടെയും വലുപ്പത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ആനയെവെള്ളൻ മറ്റാരുംതന്നെയില്ല. ഒറ്റയാനാ എന്ന പദം കൊണ്ടുതന്നെ മനസിലാക്കാം ആണ് എന്ന മൃഗത്തിന് എത്ര കൂട്ടം കൂട്ടമായിവരുന്ന ഭീകരൻ മാറി പോലും വിറപ്പിച്ചു നിർത്താം എന്ന്.

ആനയുടെ കൊമ്പും അതിന്റെ തുമ്പികൈയും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബലമേറിയ ഭാഗങ്ങൾ തുമ്പി കൈ ഉപയോഗിച്ച ആരെവേണെമെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് എളുപ്പം അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുപോത്തും വളരെയധികം അപകടകാരിയാണ്. ഇത് കൂട്ടമായിവന്നാൽ സിംഹമായാലും കടുവയായാൽ പോലും ഇവയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ ഒരു ഒറ്റയാനാ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The elephant is the largest animal on land. So, everyone is more afraid of the elephant than the other. Even if the king of the jungle was a lion, there was no one else in terms of strength and size. The word ‘alone’ can make it understand that the beast is a single one can stop the monster of the crowd.

The elephant’s horn and its trunk are the strongest parts of the trunk, which can be easily beaten by anyone who uses the trunk hand. The wild buffalo is also very dangerous. If it comes in groups, they can’t do anything like a lion or a tiger. But in this video you can see the incident when a lonely wild buffalo was brutally attacked by a lonely buffalo. Watch the video for that.