ആനയെ തല്ലിയ പാപ്പാനെ ആന കടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രെമിച്ചപ്പോൾ

ആനകൾ എപ്പോൾ വേണമെന്ക്കിലും ഇടയൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ജീവി ആണ് , ആനകൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് , എന്നാൽ ആനകളെ ഇഷ്ടം ഉള്ളവരും നിരവധി ഉണ്ട് , ആനകൾ എപ്പോളും പൂരങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതേക ആകർഷണം ആണ് വളരെ അതികം ആരാധകരും കേരളത്തിലെ ഓരോ ആനകൾക്കും ഉണ്ട് , എന്നാൽ ഈ ആനകൾ ഇടഞ്ഞാൽ ആണ് കൂടുതൽ അപകടം , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ആനകൾ ഇടയുന്നു ഒരു വീഡിയോ ആണ് , പാപ്പാനെ കുത്തി വീഴ്ത്താൻ നോക്കുന്ന കാഴ്ച ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ,

 

 

ആനകളും പാപ്പാന്മാരും നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആനകളെ വളരെ അതികം ഉപദ്രവിക്കുകയാണെനിക്കിൽ ആനകൾ പാപ്പാന്മാരെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങും എന്നത് സത്യം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ആനയുടെ വീഡിയോ ആണ് എന്നാൽ മറ്റു പാപ്പന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഒന്നാം പാപ്പന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *