ഉത്സവത്തിന് വന്ന ആനകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു…!

ഉത്സവത്തിന് വന്ന ആനകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു…! ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ചില പ്രിത്യേക സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആന ഇടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരുപാ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ആന മാത്രമേ ഇടയാറുള്ളു എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടു ആനകൾ മദമിളകി ഇടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഏറ്റു മുട്ടുന്ന വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ ഏതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ആയാലും, മറ്റു ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ,

ഇത്തരത്തിൽ ആനകളെ എഴുന്നളിക്കുക എന്ന് നിർബന്ധം ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക്യ ഉത്സവങ്ങൾക്കും നമ്മുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആനകളെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങൾക്കും ആനകൾ ഒരുപേലെ ശാന്തരായി നിൽക്കണം എന്നില്ല. പല ഉത്സവങ്ങൾക്കും ആന ഇടയുന്നത് ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ സാധാരണ രീതിയിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ആന മാത്രമേ ഇടയാറുള്ളു എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടു ആനകൾ മദമിളകി ഇടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഏറ്റു മുട്ടുന്ന വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *