പാപ്പാനില്ലാതെ ആനയ്ക്കടുത്തുപോയാൽ പറ്റുന്ന അപകടം…!

പാപ്പാനില്ലാതെ ആനയ്ക്കടുത്തുപോയാൽ പറ്റുന്ന അപകടം…! ആനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് ആന പാപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനകളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനു അതീവ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ കൂടെ ആയിരിക്കണം ഒരു പാപ്പാൻ. ഒരു ആന അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള കുറുമ്പ് കാണിച്ചാലോ ഒക്കെ പാപ്പാൻ നിയന്ധ്രിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ശകാരിച്ചാലോ മാത്രമേ ആന അനുസരിക്കുകയുള്ളു. മറ്റാര് പറഞ്ഞാൽപോലും ആന അത് ചെവികൊണ്ട് എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പാപ്പാൻ മാർ ഇല്ലാതെ ആനയുടെ അരികിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആനകൾ പൊതുവെ ഇടഞ്ഞാലോ മദം പൊട്ടിയാലോ മറ്റോ അതിനെ പിടിച്ചു തളയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ അധികം പ്രയാസമേറിയ കാര്യം തന്നെ ആണ്.

അത്തരത്തിൽ വളരെ അതികം അപകടം ആണ് ഓരോ ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓരോ ആനയെയും എഴുനേള്ളിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ പലപ്പോഴും മദം പൊട്ടി ഇടയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പാപം അടുത്തില്ലാത്ത നേരത്ത ഒരാൾ ആനയുടെ അരികിൽ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകട ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അയാളെ ആന ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ..! ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.