പൂരപ്പറമ്പിൽ ആന ഇടഞ്ഞുണ്ടായ അപകടം….!

പൂരപ്പറമ്പിൽ ആന ഇടഞ്ഞുണ്ടായ അപകടം….! ഒരു ആന മദം ഇളകിയതിനെ തുടർന്ന് പൂര പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന മറ്റു ആനകളെയും ആളുകളെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേടി പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. പൊതുവെ ഏതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഉത്സവത്തിനും അതുപോലെ മറ്റു ആചാരങ്ങൾക്കും മിക്ക്യ ക്ഷേത്രത്തിലും ആനകളെ എഴുന്നളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഉത്സവ പറമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആനകൾ തന്നെ ആണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആനകൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചടങ്ങുകളിൽ പ്രാധാന്യം ഏറെ കൊടുക്കുന്നത്.

 

ആനകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു എഴുന്നള്ളിപ്പും പൂർണതയിൽ എത്തുകയില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആനകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്കും വഴി വച്ചേക്കാം. അത്തരത്തിൽ വളരെ അതികം അപകടം ആണ് ഓരോ ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആ പൂര പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന മറ്റു ആനകളെയും ആളുകളെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേടി പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *