ആശാൻ ഓടിയാൽ ആനയും ഓടും…!

ആശാൻ ഓടിയാൽ ആനയും ഓടും..! പൊതുവെ നമ്മൾ ആനയോട്ട സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആന ഇടഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഒക്കെ ആണ് ആന ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആനയുടെ പാപ്പാൻ ഓടിയാൽ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ…! അതും കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ അധികം പ്രശസ്ത ആന ആയ ചുള്ളി പറമ്പിൽ വിഷ്ണു ശങ്കർ എന്നാൽ വളരെ അധികം ആരാധക വൃന്ദം ഉള്ള ഒരു ആന ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയുന്നത്. പൊതുവെ മറ്റുള്ള നാട്ടാനകളെ എല്ലാം ചങ്ങലപ്പൂട്ടിൽ ആണ് കൊണ്ട് നടക്കാറുളളത് എങ്കിൽ ഈ കൊമ്പന് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാണാൻ വളരെ അതികം ചന്ദമുള്ളതും ചന്ദനകളാരും ഒപ്പം കറുപ്പും ഇഴച്ചാര്ന്ന നല്ല തലയിടുപ്പ് ഉള്ള ഒരു കരി വീരൻ തന്നെ ആണ് ചുള്ളി പറമ്പിൽ വിഷ്ണു ശങ്കർ എന്ന കൊമ്പൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അതികം ഉല്സവങ്ങൾക്ക് നിര സാന്നിധ്യം ആണ് ഈ ആന. ഈ ആനയെ മറ്റുള്ള ആനകളിൽ നിന്നും എല്ലാം വ്യത്യസ്തം ആകുന്ന അടിപൊളി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.