ആനയുടെ വാശ്ശി മാറ്റിയ തീപ്പൊരി പാപ്പാൻ

കേരളത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആനകൾ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവികൾ ആണ് ആനകൾ എന്ന ഒരു പ്രതേകതയും ആനകൾക്കു ഉണ്ട് , എന്നാൽ നാട്ടാനകളും കാട്ടാനകളും ഉള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആയും നാട്ടാനകളെ ആണ് കാണാറുള്ളത് കാട്ടാനകൾ വനമേഖലയിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആയി കാണുക , എന്നാൽ ഈ ആനകൾ വളരെ അധികവും അകാരമാക്രികൾ ആണ് , എന്നാൽ നാട്ടിലെ ആനകളും വളരെ അതികം അകാരമാക്രികൾ ആണ് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞാൽ വളരെ അതികം അപകടം തന്നെ ആണ് , ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി ആനകൾ ഇടയൻ ,

 

 

എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുന്നെള്ളിപ്പിനിടെ ഒരാൾ വാലിൽ തുങ്ങിയതാണ് ആന ഇടയൻ കാരണം , എന്നാൽ ഈ ആനകളെ മെരുക്കാൻ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ടു തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ പാപ്പാന്മാരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ആണ് ആനകളുടെ അടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ നിൽക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ആണ് ആനകളെ പ്രകോപിതർ ആക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇടയുന്നു ആനകൾ വളരെ അതികം പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *