ഒരു ആനയെ വരെ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള മൃഗങ്ങൾ.

കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള മൃഗമാണ് ആന. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികളേക്കാൾ എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നത് ആനയെത്തന്നെയാണ്. കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹമാണെങ്കിൽ പോലും ശക്തിയുടെയും വലുപ്പത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ആനയെവെള്ളൻ മറ്റാരുംതന്നെയില്ല. ഒറ്റയാനാ എന്ന പദം കൊണ്ടുതന്നെ മനസിലാക്കാം ആണ് എന്ന മൃഗത്തിന് എത്ര കൂട്ടം കൂട്ടമായിവരുന്ന ഭീകരൻ മാറി പോലും വിറപ്പിച്ചു നിർത്താം എന്ന്.

ആനയുടെ കൊമ്പും അതിന്റെ തുമ്പികൈയും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബലമേറിയ ഭാഗങ്ങൾ തുമ്പി കൈ ഉപയോഗിച്ച ആരെവേണെമെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് എളുപ്പം അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. മതമല്ല ഇവയുടെ പല്ലുകൾ വഴക്ക് ഉള്ളിൽ ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലെ കടിച്ച പരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊമ്പിന്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്ര ശക്തനായ ആനയെ വരെ ആക്രമിച്ച കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ്. എന്നാൽ അത്തരം ആനയെക്കാൾ ഭീകരന്മാരായ മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The elephant is the largest animal on land. So, everyone is more afraid of the elephant than the other. Even if the king of the jungle was a lion, there was no one else in terms of strength and size. The word ‘alone’ can make it understand that the beast is a single one can stop the monster of the crowd.

The elephant’s horn and its trunk are the strongest parts of the trunk, which can be easily beaten by anyone who uses the trunk hand. It is not religion that has their teeth inside because they are inside and cannot be bitten like other animals. But it’s hard to believe that there are animals on earth today that can attack and kill such a powerful elephant. But in this video you can see animals that are more terrible than such an elephant. Look.