വാൽ ഉള്ള സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? (വീഡിയോ)

നമ്മൾ മനുഷ്യർ കുരങ്ങൻ മാരിൽ നിന്നും പരിണാമം സംഭവിച്ചതാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പലരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലോ.. കുരങ്ങന്മാരെ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും സംശയം തോന്നുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഉള്ള ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാൽ എന്നത്.

എന്നാൽ കുരങ്ങനിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് പരിണാമം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇല്ലാതായി. അത്തരത്തിൽ ഇല്ലാതായ ഒന്നായിരുന്നു വാൽ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോളും വാൽ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ.. പലരെയും അത്ഭുധപെടുത്തിയ കാഴ്ച.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

We must have heard many people say that we humans evolved from monkeys. That’s exactly what many people doubt when they see monkeys. Tail is one of the main components of the body that monkeys have.

But when evolution from monkey to human, many parts of the body were gone. The tail was one of those gone. But here’s a woman who still has a tail. The sight that surprised many… Watch the video.