മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങും ഇത് മാത്രം തേച്ചാൽ മതി.

മുഖ സൗന്ദര്യം മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധകേന്ധ്രികരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനിലൂടെ ആത്മസംപ്ത്രിപ്തിയും അതുപോലെ സൗന്ദര്യം ഒരു അന്തസ്സായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കാലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം കൊതിക്കാത്തവരായി ആരുംതന്നെയില്ല.

ഇങ്ങനെ മുഖത്തെ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ബ്യുട്ടി പാർലറുകളിൽ പോയി ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കി ചെയ്യുന്ന ഫേഷ്യൽ എന്ന പരുപാടി. കല്യാണങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾക്കും പോകുന്നസമയത്ത് പെട്ടന്നുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന മുഖത്തിന്റെ തിളക്കത്തിനായി ഫേഷ്യൽ എന്ന ഈ പരുപാടി വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ഏറിയതാണ്. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയേഡ്ങ്കിലും കയ്യി കറുത്തണമെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ ഈ പണച്ചിലവിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ കാണിക്കണ്ട കെമിക്കലുകൾ വാരിത്തേച്ചു മുഖത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപെടുത്താതിരിക്കാൻ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന വിധം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാമഗ്രികൾ വച്ച് ഒരു അടിപൊളി ഫേഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Facial beauty is one of the most distracting thing for man. Because today, by displaying a beautiful face, self-satisfaction as well as beauty has become a dignified time. There is none who desires a beautiful face.

We do many things to enhance the beauty of our face. One of them is the facial that goes to beauty parlors and spends a lot of money. This facial is a great demand for the glow of the face that can be made quickly while going to weddings and various kinds of events. To do this, you have to get black for at least two thousand rupees. But you can see that you can make a great facial with the materials at home that you can see in this video to avoid losing your face by stealing the chemicals that don’t need to show you anything of this expense. Watch the video for that.