കരളിലെ കൊഴുപ്പ് അലിയിച്ചുകളഞ്ഞു കരൾ ശുദ്ധിയാക്കാം

കരളിലെ കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റിലിവർ ഇന്ന് സാധാരണയായി ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ കരളിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാരത്തിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതിമൂലമോ അമിത മദ്യപാനം മൂലമോ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഫാറ്റി ലിവർ ഇന്ന് നമ്മളിൽ നൂറുപേരെ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ എഴുപതു പേർക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കരൾ വീക്കം എന്നത് നിസാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇതിനു വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത് മാറി നിങ്ങളുടെ ലിവറിൽ കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കരളിലെ കൊഴുപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്ത കേരള ശുദ്ധമാക്കാൻ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഈ കുരുമാത്രം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Liver fat or fatty liver is commonly found in today’s generation. Fatty liver is a condition where our liver accumulates five percent more fat than its natural weight. This may be due to our wrong diet today or excessive drinking.

Fatty liver today, if we take a hundred of us and scan, seventy of them are at risk of getting this disease. Liver inflammation is not a simple one. If you do not treat it properly, it will change in the future and cause cancer in your lever. So, it is enough to eat this seed as seen in this dose to clean kerala by removing the fat from the liver. Watch the video for that.