7 ദിവസം ഉലുവ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര മടിയൻ മുടിയും കനത്തിലും നീളത്തിലും വളരും…!

7 ദിവസം ഉലുവ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര മടിയൻ മുടിയും കനത്തിലും നീളത്തിലും വളരും…! ശരീര സൗന്ദര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് മുടിയുടെ സൗന്ദര്യവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലും മുടി ശരിയായ രീതിയിൽ വളരാത്തതും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനു വലയ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നില്കുന്നതിനും മുടി വലിയ രീതിയിൽ തഴച്ച് വളരുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു മനസിലാക്കവുന്നതാണ്.

മുടി തഴച്ചു വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഒട്ടനവധി മരുന്നുകളും ഓയിലുകളും എല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗുണം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ മറ്റു ചിലകർക്ക് അത്തരത്തിൽ വലിയ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉലുവയും വെളിച്ചെണ്ണയും വച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഫേസ്‌പാക്ക് കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിൽ ഉള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *