ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ടാങ്കർ പൊട്ടി തിരിച്ചപ്പോൾ (വീഡിയോ)

ഹൈ വെ കാലിലൂടെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കൂടി ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്കർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ടാങ്കർ അടുത്തുകൂടെയി പോയാൽ തന്നെ വളരെ അധികം പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം ടാങ്കറുകൾ പൊട്ടി തിരിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഭീതി നമ്മളിൽ പലരിലും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ യാദാർത്ഥത്തിൽ പൊട്ടി തെറിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ? ഇവിടെ ഇതാ നിരവധി വാഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ പോകുന്ന ഗ്യാസ് ടാങ്കർ പൊട്ടി തിരിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.. വീഡിയോ

We’ve seen people who are very scared when they’re driving along the highway leg and a petrol tanker next door, or a gas tanker, goes close by. Many of us are afraid of the tragic situation that happens when such tankers are broken. But what happens if these are actually blown away? Here’s what happened when the gas tanker that runs along the path that carries many carriers burst smashed… Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *