നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ മാറാനും വയർ ശുദ്ധിയാക്കാനും ഇനി ഒരു ചായ മതി

സാധാരണയായി ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നാല്പതു വയസുകഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലും ഈ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. അതിനുകാരണമെന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപാപചയപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റ തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയമാണ്. എന്നാൽ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത പത്തുശതമാനം ഭക്ഷണവും ദഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിലാണ്.

ഈ പ്രശനം മൂലം നമ്മുക്ക് പലജോലികളും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ് ട്രബിൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ഗ്യാസിന്റെ ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പൊതുവെ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അല്പസമയത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ വെറും ഒരു ചായകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശനവും വയറുസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുമെല്ലാം മാറും ഞൊടിയിടയിൽ. അതിനായി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണും വിധം ചായ ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ.

The gas problem is usually seen in people over forty years of age. But now this disturbance is also severe among the young. That’s because of the problems of our impotent activity. The stomach consumes 90% of the food we eat. But ten percent of the food that is not digested in the stomach is in our intestines.

This problem makes it very difficult for us to do many things and other things. We usually go to the medical shop and buy a gas pill immediately after the gas trouble. But all this is only a relief for a while. But with just a tea, your gas problem and stomach ailments will be cured in a hurry. Make tea as you can see in this dress.

Leave a Reply

Your email address will not be published.