വെളുക്കാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗം വേറെ ഇല്ല

നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരസൗന്ദര്യത്തിലും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ശരീരം മുഴുവൻ വെളുത്തിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. അതിനാൽ പലരീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണനകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമും, കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ ലോഷന്സ് ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി സൈഡ് എഫക്ടുകൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

മുഖസൗന്ദര്യം പോലെത്തന്നെ പ്രധാനപെട്ടതാണ് ശരീര സൗന്ദര്യവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്രീമുകൾ മാത്രം ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിയിട്ടുകാര്യമില്ല. ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി നൽകണം. അത്തരം ശരീരം മുഴുവൻ വെളുക്കാൻ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ചെയ്തുനോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

We are generally very important in health and body beauty. So there is no one who doesn’t want the whole body to be as white as the others. So many experiments are done in our bodies. A variety of creams and skin care lotions containing chemicals have been applied to the body to cause side effects.

Body beauty is just as important as facial beauty. Therefore, it is not necessary to apply creams like this to the body. Whatever the body needs, it should be given exactly what it needs. Just do what you see in this video to make the whole body white. Watch this video for that.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.