ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്രമെലിഞ്ഞ ആളായാലും തടിക്കും പെട്ടന്നുതന്നെ.

തടികുറവ് അല്ലെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞ ശരീരം ഇതെല്ലം പലർക്കും അനുഭവ പെടുന്ന പ്രശനങ്ങൾ ആണ്. എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും തടിവയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥ അത് മിക്ക്യ ആളുകളിലും വളരെ വിഷമം ഉളവാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അത് പാകമാവാതെ ലൂസ് ആയി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥമൂലം കൊറേ ഏറെ കളിയാക്കലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും.

പലരും താടിവയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആഹാരം വാരിവലിച്ചുതിന്നുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ആരോഗ്യകരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. അതുപോലെതന്നെയാണ് കടയിൽനിന്നും മറ്റും തടിവയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ഇതും ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ടിനും കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസോടുകൂടി ഇതിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടന്നുതന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ശരീരം തടി വയ്പ്പിക്കാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Weight loss or lean body are all problems that many people experience. No matter how much you eat, it can be very difficult for people who are not fat. Wearing your favorite clothes would have been a lot of ridicule because it was loose.

Many have seen people eating food to beard. But this may cause many health problems. Similarly, the wood endowment is taken from the shop. This may also cause a lot of side effects in the future. So if you do things like this with a doctor’s advice without any such problems, you can quickly make your body fat. Watch the video for that.