തെങ്ങ് നിറയെ തേങ്ങ ഉണ്ടാകാൻ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി..

നമ്മളിൽ പലരുടെയും വീട്ടിൽ തെങ്ങ് ഉണ്ട് എങ്കിലും, അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തേങ്ങയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ചില കർഷകരുടെ യും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എത്ര വളം ഇട്ടിട്ടും, വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ പ്രേശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള പരിഹാരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു തെങ്ങിലെ തേങ്ങ മതി ഒരു കൊല്ലം മുഴുവായും ഉപയോഗിക്കാൻ. തെങ്ങ് നിറയെ തേങ്ങ ഉണ്ടാകും. പരീക്ഷിച്ച പലരെയും ഞെട്ടിച്ച വിദ്യ. എന്താണെന്ന് അറിയാൻ താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Although many of us have coconut saplings in our homes, the number of coconuts in it is very small. This is the case with some farmers. No amount of manure, no matter how much water is poured, coconuts do not occur. But there is a solution to all such impulses. Now a coconut in a coconut is enough to use it for a year. There’ll be coconuts full of coconuts. The trick that shocked many who tried it. Watch the video below to find out what it is.