ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് മതി സ്ഥിരമായി ശരീരം മുഴുവൻ വെളുക്കാൻ. അതും ഈസിയായി.

നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരസൗന്ദര്യത്തിലും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ശരീരം മുഴുവൻ വെളുത്തിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. അതിനാൽ പലരീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണനകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമും, കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ ലോഷന്സ് ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി സൈഡ് എഫക്ടുകൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

മുഖസൗന്ദര്യം പോലെത്തന്നെ പ്രധാനപെട്ടതാണ് ശരീര സൗന്ദര്യവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്രീമുകൾ മാത്രം ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിയിട്ടുകാര്യമില്ല. ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി നൽകണം. അത്തരം ശരീരം മുഴുവൻ വെളുക്കാൻ ശരീരത്തിന് നൽകേണ്ട കുറച്ചു പച്ചക്കറികളും മറ്റു ആഹാര സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായൊരു വെളുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

We are generally very important in our health and beauty. So no one wants to be white like the others. So we have many experiments in our body. I have seen a variety of creams and skin care lotions containing chemicals that cause side effects.

Body beauty is as important as facial beauty. So it’s not worth applying creams like this on your body. Whatever the body needs, it should be given exactly what it takes. If you make this drink and drink it as you can in this sauce, which is used to provide you with some vegetables and other food items that you need to give your whole body white, you can get a permanent white. Watch the video for that.