വളംകടി മാറാൻ ഒരു നാടൻ പ്രയോഗം

മഴക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തോട് കൂടി മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും കാലുകളിൽ വിരലുകളുടെ ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരാം ഫങ്കസ് പോലുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഈ വളം കടി. കാലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ പ്രിത്യേകിച് മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയും അത് പിന്നീട് ഈ അവസ്ഥായിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിനെന്ന പോലെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതെ നമ്മുടെ കയ്യും കാലുമെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനും അതിന്റ ഭംഗി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായും ഒരുപാടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശനമാണ് കാലിലെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വളം കടി.

ഇത് പൊതുവെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കെട്ടിനിന്നോ, ഇറുകിയ തീരെ എയർ കടക്കാത്ത കാലിന്റെ വിരലുകൾക്ക് ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിരലുകൾ ചീഞ്ഞു വളം കടി ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇത് ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള സൈബോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകളും വാങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാകും മിക്യവാറും. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വച്ച് ഒരു പൈസ പോലും ചിലവില്ലാതെ ഇതിനുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണങ്ങാത്ത വളംകടിയായാലും പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *