ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പേൻശല്യവും താരനും മാറ്റാം…!

ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പേൻശല്യവും താരനും മാറ്റാം…! നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉള്ള താരനും അതുപോലെ തന്നെ പേനും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് നിങ്ങളക്ക് ഇത് വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ തലയിൽ വലുതായി വരുന്ന പേനുകളെല്ലാം തലയിൽ നിന്നും ചോര കുടിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പേൻ ശല്യം കാരണം എല്ലാ രാത്രിയും ഉറക്കം നഷ്ടപെടുന്ന സാഹചര്യവും ചിലർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ തലയിലെ എല്ലാ പേനുകളെയും തുരത്താനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാം. മുടികൊഴിച്ചിലിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള താരനും പേനും തന്നെയാണ് എന്നുപറയാം. ഇതെല്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും മുടികൊഴിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

മാത്രമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന മുടി ഡാമേജ് ആവാനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽനിന്നു പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരുതി വരെ നമുക്ക് നിയന്ദ്രിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി പലരും വിപണിയിൽ നിന്നും നല്ല വിലകൊടുത്തു ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാമ്പൂ, കണ്ടീഷണർ എന്നവിവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടോന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതാ വളരെ അതികം ഹെർബൽ ആയ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *