മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറ്റാൻ ഇനി ബീറ്റ്‌റൂട് മതി

നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരസൗന്ദര്യത്തിലും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ മുഖം വെളുത്തിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. അതിനാൽ പലരീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണനകളും നമ്മുടെ മുഖത്തു നടത്താറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമും, കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ ലോഷന്സ് ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി സൈഡ് എഫക്ടുകൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ വിപണിയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ക്രീമുകൾ വാങ്ങി മുഖത്തു തേയ്ക്കുന്നതുമൂലം അപ്പോഴുള്ള സൗന്ദര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനു വളരെയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ  ഉള്ള ബീറ്റ്‌റൂട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

6

We are generally very important in health and body beauty. So there is no one who doesn’t want his face to be as white as others. So there are many experiments on our faces. A variety of creams and skin care lotions containing chemicals have been applied to the body to cause side effects.

This is the only beauty of the market that can be done by buying creams that are bought at a very expensive price and rubbing them on your face. But this may cause a lot of harm to your face in the future. Therefore, the facial scars can be removed by using the beetroot in our own home. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *