ഇഞ്ചി ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ,കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി പെട്ടെന്നു വളരും…!

ഇഞ്ചി ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ,കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി പെട്ടെന്നു വളരും…! നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇഞ്ചി ഇതിൽ പറയുന്ന പോൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടിയും വളരെ എളുപ്പപത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം. മുടി കൊഴിച്ചിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മറന്ന് കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു മുടിവളരാന് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിലും കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തു പുതിയ മുടി വരാത്തതും.

നീളമുള്ള നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കത്തൻവറായി ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റവും, കാലാവസ്ഥയിൽ പൊടിപടലങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലരും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആയി പലതരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എണ്ണകളും മറ്റും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഗുണങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ദോഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര മുടിയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ആകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടി വളരുന്നതിന് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊരു മാർഗം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *