ദൈവരൂപം ക്യാമെറയിൽപതിഞ്ഞപ്പോൾ…!അവിശ്വസനീയമായ സംഭവം (വീഡിയോ)

നമ്മുക്ക് ഇടയിൽ ദൈവ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായി വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഈ പ്രബഞ്ചത്തിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം. നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാര്ഥിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മളിൽ ഥിസ്ത്യതീതമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ദൈവം ഈ പ്രബഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്.

ദൈവത്തെ നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള സൈനുകളും നമ്മൾ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറൽ ആയിമാറിയ ഒന്നായിരുന്നു മാധവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നത്. അത് പല നിരീശ്വരവാദികളെയും വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുപോലെ സമാനമായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്ന നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

There are very few among us who do not believe in God. Because the God we believe in is one of the positive energy in this world. The greatest evidence that God is in this proof is that we have a belief in us when we go to shrines or pray to God.

We can’t see God directly, but we’ve seen many signs. Madhav’s eyes were once very viral on social media. It was a shock to many atheists. But in this video you will see the moments that showed us the presence of a similar God. Look.

Leave a Reply

Your email address will not be published.