അടുക്കളയിലെ ഇത് മാത്രം മതി റോസാപൂ നിറഞ്ഞു പൂക്കും

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും പൂക്കളും കാണും അതിൽ ഒന്നാണ് റോസാച്ചെടി. പൂക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ധാരാളം വളരുന്നതുമായ ഒന്നാണ് റോസാപൂ. പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കാണുന്ന ഈ പൂ മാർക്കെറ്റിൽ വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റോസാ പൂ കൃഷി നമുക്ക് ഒരു വരുമാനമാർഗമായി ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഇത് മറ്റുള്ള ചെടികൾ വർത്തിയെടുക്കാവുന്നതുപോലെ അത്ര നിസാരമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കും തീവ്ര പരിചരണവും കൃത്യസമയത്തു വളവും എല്ലാം ചേർത്തു പരിപാലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റോസ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് റോസയ്ക്ക് വേരുപിടിക്കാത്തത്. നന്നായി വേരുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ റോസ ചെടി എന്നല്ല ഏത് ചെടിയും നന്നായി വളരുകയുള്ളു. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിൽനിന്നു പലരും പിന്തിരിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഈ സാധനം മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റോസ ചെടിയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ റോസാ ചെടി നിറയെ റോസാപ്പൂക്കൾ കുലകുലയായി വിരിയും. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

There are many kinds of plants and flowers in our house, one of which is the rose plant. Rosepoo is one of the most beautiful flowers and grows a lot in one plant itself. Seen as a symbol of love, this flower is one of the most in demand in the market. Therefore, we can take up rose flower cultivation as a source of income.

But it cannot be cultivated as lightly as other plants can be. Rosa is one of those things that needs to be maintained with such intensive care and timely fertilizer. It’s a similar problem that Rosa doesn’t take root for. Any plant grows well, not rosa plant, only if it takes root well. Many people are turning away from this because of these problems. But there’s no need for it anymore. You just have to do this thing to your rosa plant in the kitchen of the house as seen in this video. Your rose plant will be filled with roses. Watch the video for that.